“Semalt” 3 sany ajaýyp mugt onlaýn web skraperini açdy

Mugt onlaýn web gyryjylary maglumatlary ýygnamaga we ulanyp boljak görnüşe salmaga kömek edýär. Belli bir URL-iň mazmuny elektron tablisalaryna aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner we wagtyň geçmegi bilen maglumat bazalaryna giňeldilip bilner. Onlaýn web hyzmatlary bilen, gyrylan we ýygnan maglumatlar täze ýa-da bar bolan maglumat bazalaryna birleşdirilip bilner. Mugt onlaýn web gyryjylary başlangyç üçin möhümdir, sebäbi hiç zat tölemeli däl. Mundan başga-da, käbir elhenç markalar web maglumatlaryna açyk we tölegsiz girmegi wada berdiler.

1. “CloudScrape”:

“CloudScrape” yzygiderli web ulanyjylary üçin häzirki zaman we giňişleýin maglumatlary gözlemek hyzmatydyr. Web maglumatlary çykarmak robotlaryny döretmäge, birleşdirmäge, işlemäge, dolandyrmaga we tertipleşdirmäge kömek edýär. Iň görnükli aýratynlyklarynyň ikisi, JavaScript bahalandyrmasy we içerki web 2.0 saýtlarynyň hemmesini diýen ýaly ideallaşdyrýan içerki Captcha. Mundan başga-da, onuň API web robotlaryna gözegçilik etmäge we uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Captcha çözmek opsiýasy CloudScrape-i beýleki şuňa meňzeş hyzmatlardan, esasanam Kimono we import.io-dan tapawutlandyrdy. Esasy we ösen saýtlar bilen işleýär, maglumatlary awtomatiki çykarýar we Dropbox, Google Drive, AWS ýa-da Box-a göçürip alýar. Geň ýeri, “CloudScrape” bize aýlyk we ýyllyk abuna meýilnamalaryny hödürleýär.

2. Import.io:

Bu meşhur we iň oňat onlaýn web skraperlerinden biridir. Import.io bulut esasly ulgamy bilen iň meşhurdyr we ulanyjylar bu programmany işjeňleşdirmek üçin diňe web brauzer giňeltmesini goşmaly bolýarlar. API kitaphanalary görnüşinde maglumatlary işleýän we tygşytlaýan ajaýyp we ygtybarly guraldyr. Maglumatlary bolmadyk web sahypalary üçin bu hyzmat aýratyn maglumat bazalaryny gurup biler. Şeýle hem, ajaýyp maglumat saklaýyş ukybyny hödürleýär we maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen dolandyrýar. Bar bolan maglumatlar bazasyna, bar bolan kitaphana toplumyna maglumatlary goşup bilersiňiz ýa-da wagtyň geçmegi bilen maglumatlary toplap bilersiňiz. Import.io häzirki wagtda iň oňat mugt onlaýn web skraperlerinden biridir we ony dolandyrmak we ösdürmek işgärleri internet maglumatlary ulgamynda gaty tejribeli.

3. Scraper Wiki:

Edil import.io ýaly, Scraper Wiki hem onlarça warianty we aýratynlygy bolan mugt onlaýn web skraperi. Mugt onlaýn hasaby birnäçe maglumat bazasy üçin kesgitlenýär, ýöne premium ýa-da tölegli wersiýasy beýleki şuňa meňzeş gurallardan has gowy. Şeýle-de bolsa, saýlawlaryň köpüsine mugt wersiýada hem girip bolýar. Bu firma mugt hyzmatlary bermek arkaly işläp düzüjileri, programmistleri we journalistsurnalistleri goldamak boýunça uzak möhletleýin borçnamalary berdi. Bu gural kiçi we uly web sahypalary üçin peýdalydyr we maglumatlaryňyzyň köpüsini PDF görnüşinde saklaýar. Bu programmadan has gowy çykmak üçin haýsydyr bir kod girizmegiň zerurlygy ýok diýmekdir. Recentlyaňy-ýakynda “Scraper Wiki” uly ösüşleri başdan geçirdi we iň soňky ýa-da häzirki wersiýasy täsirli we çylşyrymly görnüşler bilen işe girizildi. Mysal üçin, bu gural indi Ruby, PHP we Python ýaly dürli dilleri goldaýar. Munuň tersine, beýleki şuňa meňzeş gurallar bu dilleriň hemmesini bir wagtda goldamaýar. Şeýlelik bilen, bu maglumatlary döwmek programmasynyň beýleki mugt onlaýn web skraperlerinden has gowudygyny aýdyp bileris.

mass gmail